Jim Morrison - Ostatnie dni sław 23:55

Temat: Odpowiedz na pytanie - JW 2367 - SOCHACZEW
Sochaczew, dn. 05.03.2010 r.

Dotyczy: Konserwacji systemów sygnalizacji, systemu napadu i włamania, systemu wizualizacji, systemu ppoż. i systemu telewizji przemysłowej w Jednostkach Wojskowych 2367, 2380 i 1329 w Sochaczewie.

Pytanie nr 1
W części III punkt 10 SIWZ zamawiający żąda, aby osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadały licencje pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia, która jest przeznaczona dla projektantów systemów alarmowych. Czy w związku z tym dopuszcza się, aby osoby uczestniczące w zamówieniu posiadały licencje pracowników zabezpieczenia technicznego I stopnia, która to umożliwia konserwacje systemów alarmowych.

Odpowiedz:
Zgodnie z treścią cz. III pkt 10 SIWZ, wymagane jest aby osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały licencje pracowników zabezpieczenia technicznego
II stopnia oraz poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli, co najmniej „POUFNE”.


p. Sylwia Zarzyńska
Referent ds. zamówień publicznych
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4942Temat: Postępowanie poniżej 14 000 euro - JW 2367-SOCHACZEW
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
o wartości poniżej 14 000 euro

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 2367
96-500 SOCHACZEW
Tel./Fax. (046) 862-22-31 wew. 529-520

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
„Konserwacja oraz obsługa techniczna i awaryjna systemów sygnalizacji, systemu napadu
i włamania, systemu wizualizacji, systemu ppoż. i systemu telewizji przemysłowej
w Jednostkach Wojskowych 2367, 2380 i 1329 w Sochaczewie”.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.

IV. PROCEDURA.
1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8.
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena /cena – 100 %/.
3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zamieszczane będą wszelkie informacje dotyczące danego postępowania: www.przetargi.army.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) uzyskać można w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Jednostka Wojskowa 2367, 96-500 Sochaczew; budynek sztabu, pok. nr 24 – KOMÓRKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
4. Termin składania ofert: 09.03.2010 r., godz. 09:00, Jednostka Wojskowa 2367,
96-500 Sochaczew; budynek sztabu, Kancelaria Jawna – pok. nr 120.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów jakie należy dołączyć do oferty zostały dokładnie opisane w SIWZ.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
•Pełnomocnik Dowódcy ds. Ochrony Informacji Niejawnych – st. chor. Włodzimierz Boczkowski, tel. (046) 862-22-31 wew. 529-450, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00;
•Referent ds. zamówień publicznych – p. Sylwia Zarzyńska, tel. (046) 862-22-31
wew. 529-434, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 2367
ppłk Mirosław GRZYBOWSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4913


Temat: Nr spr. 138/07. Wykonanie i modern. syst. ochr. JW3036 Potok
Jednostka Wojskowa nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 137`000 euro

№ sprawy 138/07.
Wykonanie rozbudowy systemu sygnalizacji, włamania i napadu w obiekcie Jednostki Wojskowej 3036 m. Potok

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy oraz spełniają pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Wymagany termin wykonania zamówienia:30 XI 2007 r..
5. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego - budynek nr 735, kancelaria jednostki.
6. Termin składania ofert upływa dnia: 9 X 2007 r. o godz. 9:30.
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, budynek nr 745, pomieszczenie nr 15 (Dział zamówień publicznych) dnia: 9 X 2007 r., godz. 10:00.
8. W postępowaniu stosowane będzie kryterium cena = 100%.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej dla wyboru najkorzystniejszej oferty, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
12. Termin związania ofertą: 6 XI 2007 r.
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przekazano do publikacji w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 IX 2007 r. i został mu nadany numer: 168066-2007.
14. Dane zamawiającego:

Jednostka Wojskowa nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Zawiszy Czarnego
66-011 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
15. Kontakt:
fax: 068 32 162 01,
centrala: 068 32 765 55 lub 32 762 61:
- wew. 139: p. Ryszard KRZYWNIAK i p. Mieczysław SZNIGIR (wyłącznie sprawy techniczne);
- wew. 169: p. Zygmunt OLKIEWICZ (wyłącznie sprawy formalnoprawne).
e-mail: jw930362@unet.pl

16. Do otwarcia plików niezbędny jest darmowy program Acrobat Reader w wersji co najmniej 6.0. (zalecane 7.0). W przypadku kłopotów z otwieraniem plików prosimy o uaktualnienie posiadanego programu bądź jego instalację. Odnośnik do strony z programem: http://www.adobe.com/prod...llversions.html

Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2030


Temat: Konserwacja,przeglądy techniczne,urządzeń do ochrony obektu
Opole, dnia 17.03.2010r.

O G Ł O S Z E N I E

Jednostka Wojskowa 1907 z siedzibą w Opolu przy ul. Domańskiego 68,
45 – 820 Opole, tel. 077 449 59 77, fax 077 449 59 11, e-mail www.10blog.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na:

NA KONSERWACJĘ, PRZEGLĄDY TECHNICZNE I SERWIS TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH OCHRONĘ OBIEKTÓW WOJSKOWYCH

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony zamawiającego
( 10Blog.sow.mil.pl lub przetargi.army.mil.pl) lub na wniosek wykonawcy siwz zostanie przesłana pocztą lub drogą elektroniczną.

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, przeglądy techniczne i serwis systemów sygnalizacji włamania i napędu, systemów kontroli dostępu, systemów telewizji przemysłowej oraz automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach wojskowych zgodnie z „FORMULARZAMI CENOWYMI” - załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Ilość części: 8

Część nr 1 –Konserwacja i naprawa systemu w Jednostce Wojskowej 1907 ul. Domańskiego 68 i ul. Niemodlińska 88 w Opolu
Część nr 2 – konserwacja i naprawa systemu w Garnizonowym Węźle Łączności
ul. Kościuszki 45 i ul. Niemodlińska 88 w Opolu.
Część nr 3 – Konserwacja i naprawa systemu w Jednostce Wojkowej 4581 ul. Domańskiego 68 w Opolu
Część nr 4 – Konserwacja i naprawa systemu w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym
ul. Kościuszki 45 w Opolu
Część nr 5 – Konserwacja i naprawa systemu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
ul. Łukasiewicza 11 Kędzierzyn-Koźle
Część nr 6 – Konserwacja i naprawa systemu w Wojkowej Komendzie Uzupełnień
ul. Marcinkowskiego 2-4 Nysa
Część nr 7- Konserwacja i naprawa systemu w Wojkowej komendzie Uzupełnień
ul. Plebiscytowa 5A Opole
Część nr 8- konserwacja i naprawa systemu w Placówce Żandarmerii Wojskowej
ul. Niemodlińska 88 Opole

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010r. w tym :
I konserwacja i przegląd techniczny do 30.04.2010 r.
II konserwacja i przegląd techniczny do 30.06.2010 r.
III konserwacja i przegląd techniczny do 30.09.2010 r.
IV konserwacja, przegląd techniczny oraz roczny przegląd techniczny do 30.11.2010 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki art. 22 ust.1 ustawy-prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r.


Dla oceny spełniania warunków, zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów:

1) W celu spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp :
a) Koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług w ochrony i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
b) Oświadczenie (załącznik nr 12)
c) Poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla instalatorów i projektantów systemów alarmowych oraz innych osób przewidzianych do realizacji zamówienia w tym członków zarządu
d) Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia dla osób przewidzianych do realizacji zamówienia – minimum 3 instalatorów i 1 projektant
e) Instalatorów i projektantów posiadających świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania lub projektowania systemów alarmowych klasy SA-4
f) Wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(załącznik nr 13)
g) Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
h) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termonu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu ze te usługi zostały wykonane należycie.(załącznik nr 14)
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Zamawiający wymaga załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów;

4) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
Kryterium wyboru ofert
Cena – 100% (70% - konserwacja + 30 % - rbh napraw)

Do kontaktów z wykonawcami w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego upoważnieni są: w zakresie proceduralnym Bogusława Kołt-Kunecka nr tel. 77 449 59 77, a w zakresie przedmiotu zamówienia kpt. Ireneusz JÖRGEN nr tel.77 449 51 11. Informację można uzyskać w dni robocze w godz. 08.00 – 15.00.

Termin składania ofert w kancelarii sztabu w siedzibie zamawiającego, mija w dniu
29.03.2010r. do godz.11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2010 r. o godz. 12.00 w budynku nr 1 lokal 3/4

Termin związania ofertą 30 dni. Ogłoszenie w biuletynie UZP Nr 74906-2010
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4970


Temat: Konserwację i usługi serwisowe systemów alarmowych
Nr sprawy: ZP 10/06 Białobrzegi, dnia 03.08.2006r.OGŁOSZENIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474
ogłasza
p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y

na konserwację i usługi serwisowe systemów alarmowych


1. Nazwa i adres zamawiającego:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 2474
05-127 BIAŁOBRZEGI
TEL. (022) 68 87 331
FAX. (022) 68 87 460
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
p. Grażyna PITUŁA - tel. (0-22) 68 87 331, w godz. 7.15 - 15.15.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http//przetargi. army.mil.pl
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 38 pok. nr 5 lub za pośrednictwem poczty.

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i usługi serwisowe systemów alarmowych celem utrzymania stałej sprawności technicznej całego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w Garnizonowym Węźle Łączności (GWŁ) oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) w Skierniewicach.
Wspólny Słownik Zamówień: 50700000-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - z podziałem na 2 pakiety:
Pakiet I - Konserwacja i usługi serwisowe Systemu Włamania i Napadu klasy SA-4 oparty na centrali alarmowej CA64 w Garnizonowym Węźle Łączności
w Skierniewicach przy ul. Batorego 64.
Pakiet II - Konserwacja i usługi serwisowe Systemu Włamania i Napadu klasy SA-4 oparty na centrali alarmowej CA64 SATEL w Wojskowej komendzie Uzupełnień
w Skierniewicach przy ul. Batorego 64


5. Składanie ofert wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia:
Pakiet I - od 01.10.2006r. do 31.12.2006r.
Pakiet II - od daty podpisania umowy do 31.12.2006r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych;
2. posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali przynajmniej dwie usługi konserwacyjne systemu alarmowego o wartości większej niż zaoferowana cena każda;
4. spełnią warunki określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r. (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631) i w ustawie o ochronie osób
i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.):
- posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową;
- złożą oświadczenie o posiadaniu pełnomocnika ochrony przeszkolonego w zakresie
ochrony informacji niejawnych przez Służby Ochrony Państwa;
- posiadają ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (zabezpieczenia technicznego);
- posiadają stosowne licencje dla wszystkich pracowników ochrony technicznej przewidzianych do realizacji przedsięwzięcia.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu na podst. załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z regułą "spełnia-nie spełnia". Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto - 100%


10. Miejsce i termin składania ofert:
Jednostka Wojskowa 2474, 05-127 Białobrzegi/Zegrza, kancelaria jawna - budynek nr 29 (parter).
Termin składania ofert upływa w dniu 18.08. 2006r. o godz. 9.30.
Za termin złożenia oferty przyjmuje sie dzień i godzinę zarejestrowania w kancelarii jawnej Jednostki Wojskowej 2474.

11.Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie dotyczy.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Nie dotyczy.

Załączniki:

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ.pdf

Zał. nr 3 do SIWZ.pdf

Zał. nr 4 do SIWZ.pdf
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=195

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed